Monday, August 28, 2017

107. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Đi tìm nguồn


T r a n h
TRƯƠNG THỊ THỊNH

 Đi tìm nguồn, sơn dầu trên bố, 50" x 31", 2006