Tuesday, August 29, 2017

110. BƠI QUA SÔNG ISARBƠI QUA SÔNG ISAR


Benjamin David là người Đức, sống và làm việc ở Munich.
David chán cái cảnh kẹt xe hàng ngày nên quyết định không đi xe,
thay vào đó đi làm bằng cách bơi qua sông Isar.
Mỗi làn bơi qua sông, David chỉ tốn 12 phút.
Bấm bào ảnh dưới đây xem Benjamin David bơi qua sông đi làm: