Thursday, December 28, 2017

NGÔ NHÂN DỤNG Cái giá người Do Thái trả cho nước Mỹ là gì sau công nhận Jerusalem


NGÔ NHÂN DỤNG
Cái giá người Do Thái
trả cho nước Mỹ là gì
sau công nhận Jerusalem
Nguồn: Người Việt TV

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: