Wednesday, January 3, 2018

312. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : NGÀY THÁNG NÀO ĐÃ RA ĐI, 12.2017


Tranh
đinh trường chinh

Đinh Trường Chinh, NGÀY THÁNG NÀO ĐÃ RA ĐI, 12.2017