Sunday, February 11, 2018

411. Tranh TRƯƠNG VŨ Khi mùa xuân trở lại / Mừng xuân


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Khi mùa xuân trở lại: sơn dầu trên bố, 24" x 30" 
thực hiện nàm 2016.


Mừng xuân: sơn dầu trên ván ép,16" x 12" 
thực hiện tháng 2 năm 2018