Tuesday, April 17, 2018

531. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Khỏa thân 1, sơn dầu trên bố, 24"x38", thực hiện cuối thập niên 60


Tranh
Trương Thị Thịnh


Khỏa thân 1, sơn dầu trên bố, 24"x38", thực hiện cuối thập niên 60.
(Sưu tập của gia đình THS)