Saturday, September 8, 2018

760. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Ngày gặp lại Phạm Cao Hoàng

Photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, 2016