Friday, September 21, 2018

784. Tranh NGUYỄN TRỌNG KHÔI: BÍ ẨN TRONG ĐỒNG VẮNG Sơn dầu trên canvas 24”x 30”


Tranh
Nguyễn Trọng Khôi

BÍ ẨN TRONG ĐỒNG VẮNG
Sơn dầu trên canvas  24”x 30”