Monday, September 24, 2018

787. GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: ĐẠP XE RA NGOẠI Ô Thơ Từ Hoài Tấn


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

ĐẠP XE
RA NGOẠI Ô

Thơ Từ Hoài Tấn


164 trang, bìa Lê Thánh Thư, phụ bản Nguyễn Đình Thuần
với phần phụ lục gồm những bài viết về thơ Từ Hoài Tấn
của Khổng Đức, Cao Thoại Châu, Du Tử Lê, Thận Nhiên, Viêm Tịnh