Monday, October 8, 2018

808. Thơ ĐINH CƯỜNG Đại hồ cầm xanh

Photo by Phạm Cao Hoàng, Fox Valley, 6.6.2017


Ấy
hồn mây trắng
nối lời
         gọi nhau
( Huy Tưởng )

gởi Phạm Cao Hoàng,

Lâu quá không gặp bạn
chiều vẽ Hồ Cầm Xanh

vạch mấy nét mênh mang
bao nhiêu là nỗi nhớ

nhớ núi không bạn ơi
núi Trạm Hành xa lắc

vệt mây chiều núi Dran
về bên tôi. ngủ muộn

chiều vẽ Hồ Cầm Xanh
tiếng đàn trầm gởi bạn ...

Virginia, July 15, 2015
ĐINH CƯỜNG

(1939-2016) 

Đại Hồ Cầm Xanh, sơn dầu trên giấy,   dinhcuong,  July 15, 2015