Sunday, February 17, 2019

999. Tranh ĐINH CƯỜNG Chân dung Nguyễn Xuân Thiệp qua trí nhớ một thời Đà Lạt, sơn dầu trên giấy plast. 22” x 24”


 Tranh
ĐINH CƯỜNG


Chân dung Nguyễn Xuân Thiệp
qua trí nhớ một thời Đà Lạt, sơn dầu trên giấy plast. 22” x 24”