Wednesday, April 3, 2019

1070. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Giữa đường đi có người đứng gọi, sơn dầu trên bố,


  t r a n h
đinh trường chinh

Giữa đường đi có người đứng gọi,
sơn dầu trên bố, đinh trường chinh