Saturday, July 20, 2019

1199. Tranh TRƯƠNG VŨ Hoang Dã: Acrylic trên bố, 18” x 24”, thực hiện tháng 7 năm 2019.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Hoang Dã
Acrylic trên bố, 18” x 24”,
thực hiện tháng 7 năm 2019.