Thursday, October 24, 2019

1280. Tranh TRƯƠNG VŨ Hồi Tưởng Một Ngày Thanh Bình Trong Đổ Nát: Sơn dầu trên bố, 24” x 30”, hoàn tất 10/24/2019.

T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Hồi Tưởng Một Ngày Thanh Bình Trong Đổ Nát:
Sơn dầu trên bố, 24” x 30”, hoàn tất 10/24/2019.