Sunday, January 12, 2020

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : NHÀ VĂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI - Tác giả: NGUYỄN VY KHANH

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

NHÀ VĂN
VIỆT NAM
HẢI NGOẠI
Tác giả: NGUYỄN VY KHANH


Gồm các bài viết về 73 tác giả hải ngoại.
Nhà xuất bản Nhân Ảnh, 2020
Sách có bán trên amzon.com, giá 40 USD.

Các bạn có thể mua sách theo đường dẫn dưới đây:

https://www.amazon.com/Nh%C3%A0-V%C4%83n-Vi%E1%BB%87t-Ngo%E1%BA%A1i-Vietnamese/dp/1927781965/ref=sr_1_1?keywords=nh%C3%A0+v%C4%83n+vi%E1%BB%87t+nam+h%E1%BA%A3i+ngo%E1%BA%A1i+nguy%E1%BB%85n+vy+khanh&qid=1578870033&sr=8-1