Thursday, March 19, 2020

1496. Tranh TRƯƠNG VŨ Chào Xuân 2020: Sơn dầu trên bố, 24” x 18”, thực hiện tháng 3 năm 2020.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chào Xuân 2020:
Sơn dầu trên bố, 24” x 18”, thực hiện tháng 3 năm 2020.
Ghi chú: Ở Mỹ, ngày mai, 20.3.2020, là ngày đầu mùa xuân.
Mùa xuân năm nay sẽ kết thúc vào ngày 20.6.2020