Tuesday, May 12, 2020

Giới thiệu tạp chí VĂN HỌC VIỆT số 10 - Mùa hè 2020 - Chủ đề: Văn Học và Chiến Tranh240 trang, gồm bài vở của các tác giả:
Phạm Ngọc Lư   Nguyễn Mạnh Trinh   Dương Nghiễm Mậu
Hà Thúc Sinh   Nguyễn Lệ Uyên   Y Uyên   Ngô Thế Vinh
Nguyễn Thành Xuân   Lâm Chương   Đỗ Trường   
Lâm Hảo Dũng   Cao Xuân Huy   Trang Châu   Quan Dương
Lâm Hảo Khôi   Phạm Thành Tính   Trần Hoài Thư
Nguyễn Bắc Sơn   Nguyễn Thanh Việt   Nhã My
Nguyễn Phúc Sông Hương   Phan Thái Yên   Phan Xuân Sinh
Cao Thoại Châu   Hoàng Lộc   Trần Vũ   Tô Thùy Yên
Lương Minh   Lê Nguyên Ngữ   Trần Mộng Lâm
Đặng Phú Ân   Trịnh Bình An
_____________________________________

Bài vở xin gửi về:
tcvanhocviet@gmail.com