Sunday, July 5, 2020

1653. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Đinh Cường - Ký họa, 5.7.2020


tranh
đinh trường chinh

chân dung đinh cường – ký họa đinh trường chinh, 5.7.2020