Friday, April 23, 2021

Đã phát hành tạp chí NGÔN NGỮ số 13 - Tháng 5/2021

 NHÓM CHỦ TRƯƠNG
Luân Hoán   Song Thao
Nguyễn Vy Khanh   Hồ Đình Nghiêm   Lê Hân
 
LIÊN LẠC:
Thư từ và bài vở mời gửi về:
-Luân Hoán: lebao_hoang@yahoo.com
-Song Thao: tatrungson@hotmail.com
Muốn đặt mua số báo này hoặc mua dài hạn,
liên lạc với  Lê Hân:
han.le3359@gmail.com