Tuesday, May 11, 2021

2019. Tranh ĐINH CƯỜNG Mùa xuân

MÙA XUÂN 1
sơn dầu trên giấy, 18"x20"

MÙA XUÂN 2
oil on canvas, 24"x30"