Sunday, September 12, 2021

2134. ĐINH TRƯỜNG CHINH chiều mưa lớn chở con trở lại trường nội trú

Source: sambadenglish.com

đi xa qua những tầng rừng

qua chiều tịch mịch

qua từng liếp mưa

đi

đi băng

hết ngày xưa

thấy cha dáng núi

mẹ vừa

mây qua

 

chiều đi

suốt cánh rừng nhoà

hồn lăn theo bánh chan hoà mưa sa

bây giờ ta cũng mẹ cha

chở con

cùng đám mây xa

ta bà .

 

- đtc.12.9.2011

Minh họa - đinh trường chinh