Friday, January 7, 2022

2259. Hai bức chân dung Đinh Cường do Đinh Trường Chinh ký họa - 7 tháng 1.2022


CHÂN DUNG ĐINH CƯỜNG
ký họa đinh trường chinh - 7 tháng 1.2022