Friday, January 14, 2022

2270. DẠ TÂM KHÚC Thơ Thanh Tâm Tuyền - Phạm Đình Chương phổ nhạc - Tiếng hát Duy Trác

Trong ảnh: chân dung Mai Hoa. Tranh Đinh Cường.
(Mai Hoa là vợ của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền)

Bấm vào ảnh để nghe Duy Trác trình bày Dạ Tâm Khúc