Thursday, October 13, 2022

2628. Tranh TRƯƠNG VŨ Cây khô bên dòng nước.


CÂY KHÔ BÊN DÒNG NƯỚC
Sơn dầu trên bố, 30” x 24”, thực hiện nâm 2016.