Tuesday, November 8, 2022

2664. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Dính

DÍNH

Thơ Hoàng Xuân Sơn

 

dính vào cái chốt

cửa đóng hay mở

trăng ngoài đồng khơi

thân ngồi bó rọ

 

ai biết tâm khởi

một nguồn lung linh

thế giới vu vạ

khi sương biến hình

 

một chòm tóc bạc

một ngấn mi cong

trái tim lâm lụy

chở hết lưng còng

 

vết xe di lụy

cút kít ngàn năm

mối thồ vật vã

của sức đèo bòng

 

đừng dính hãy buông

thả thân, thân xả

đừng như con lũ

mênh mang nỗi buồn

 

h o à n g x u â n s ơ n

4 n o v e m b r e 2 2