Friday, March 24, 2023

2832. Thơ Hoàng Xuân Sơn

Thơ Hoàng Xuân Sơn


c ổ  đ ồ n g

The Bell of Dojoji

tôi hú, lượn.  bay ngoài thinh không
đuổi theo cô em bận cổ đồng
vàng men lệ liễu xanh hồng thuý
mắt lửa huyền cầm khua bão dông
 
phải em oa nữ thời xây mộng
đá bạc đầu cây in trắng xương
tìm em như thể tìm vô niệm
cung thỉnh thiên san chú học đường
 
 
đ ạ i  h ồ n g  c h u n g_________
 
giọt chuông
rớt xuống hình trời
núi đè
tiên lãnh chạm vai muôn trùng
lấy đâu mà gánh tích tuồng
cơ sự hành giả
bóng luồn hang mây
chăn mưa
thuyền đụt nước dài
trẩy về ngân vọng trần ai
tím
chiều
 
h o à n g  x u â n  s ơ n
13/10/11