Monday, January 1, 2024

3190. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Đón năm mới 2024 - Oil on canvas, 60cm x 90cm


ĐÓN NĂM MỚI 2024
Oil on canvas, 60cm x 90cm