Thursday, February 15, 2024

Ngu Yên Academia_Bài viết trong tháng 2. 2024
Tác Giả và Tác Phẩm: Nỗi Huế của Trần Doãn Nho

https://www.academia.edu/113997588/N%E1%BB%97i_Hu%E1%BA%BF_T%C3%B9y_b%C3%BAt_K%C3%BD_c%E1%BB%A7a

 

Ái Tình Giả Vờ Ngủ Say. Tâm Lý Gia Đình

https://www.academia.edu/114205237/%C3%81i_T%C3%ACnh_Gi%E1%BA%A3_V%E1%BB%9D

 

Nhiếp Ảnh Điện Thoại di động 1 & 2. 

https://www.academia.edu/113778199/Nhi%E1%BA%BFp_%E1%BA%A2nh_V%E1%BB%9Bi

https://www.academia.edu/113779028/Nhi%E1%BA%BFp_%E1%BA%A2nh

Trí Thông Minh Nhân Tạo và Văn Chương.

 

Giá Trị Nhận Thức Quan Điểm Văn Học của Maureen Donnelly.

https://www.academia.edu/113949400/Gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_nh%E1%BA%ADn_th%E1%BB%A9c

 

Tuổi Muộn Lạnh và Mới. Sáng tác đa phương tiện.

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/S%C3%A1ng-T%C3%A1c-c%E1%BB%A7a-Ngu-Y%C3%AAn

 

Tuyển Tập Nhạc Ngoại Quốc, Nhạc dịch của Ngu Yên soạn và dịch

https://www.academia.edu/112638786/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp_Nh%E1%BA%A1c_Ngo%E1%BA%A1i_Qu%E1%BB%91c