Thursday, July 13, 2017

18. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Được Mùa, sơn dầu trên bố, 36” x 24”, đầu thập niên 70


Tranh
TRƯƠNG THỊ THỊNH

Trương Thị Thịnh, Được Mùa, sơn dầu trên bố, 36” x 24”, đầu thập niên 70