Friday, July 14, 2017

22. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Chiếc áo bốn túi sờn bụi của bố


t r a n h
đinh trường chinh

CHIẾC ÁO BỐN TÚI SỜN BỤI CỦA BỐ
Sơn dầu - đinh trường chinh - July 5, 2017