Sunday, July 16, 2017

28. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Góc phố


t r a n h
ĐINH TRƯỜNG CHINH

G Ó C   P H Ố
Sơn dầu trên bố- đinh trường chinh - July 2017