Sunday, July 23, 2017

41. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Lối Xưa, sơn dầu trên bố, 36” x 24”, 2001


Tranh
TRƯƠNG THỊ THỊNH

 Lối Xưa, sơn dầu trên bố, 36” x 24”, 2001