Saturday, July 29, 2017

56. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật hoa, đinh trường chinh, tháng 7.2017


T r a n h
ĐINH TRƯỜNG CHINH

 Tĩnh vật hoa, đinh trường chinh, tháng 7.2017