Wednesday, August 30, 2017

113. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH: Cái còn lại trên bờ biển năm nào, sơn dầu trên bố, 38" x 38", thực hiện cuối thập niên 70


T r a n h
TRƯƠNG THỊ THỊNH

 Cái còn lại trên bờ biển năm nào, sơn dầu trên bố, 38" x 38",
thực hiện cuối thập niên 70