Friday, August 4, 2017

66. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Thoảng hương, sơn dầu trên bố, 24"x30", 2007


T r a n h
TRƯƠNG THỊ THỊNH

 Thoảng hương, sơn dầu trên bố, 24"x30", 2007