Sunday, August 6, 2017

73. NGƯỜI ĐI TRONG HOÀNG HÔN Photo by Phạm Cao Hoàng

NGƯỜI ĐI TRONG HOÀNG HÔN 
Photo by Phạm Cao Hoàng, tháng 6.2015