Friday, August 11, 2017

83. Tranh TRƯƠNG VŨ Ký ức Huế (2), chất liệu hỗn hợp trên bố, 48"x60", thực hiện tháng 8.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Ký ức Huế (2), chất liệu hỗn hợp trên bố, 48"x60", thực hiện tháng 8.2017