Tuesday, August 22, 2017

98. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH: Vườn nhiệt đới, sơn dầu trên bố, 24"x36", 2010


T r a n h
TRƯƠNG THỊ THỊNH

 Vườn nhiệt đới, sơn dầu trên bố, 24"x36", 2010