Friday, September 1, 2017

117. Tranh TRƯƠNG VŨ: Sen trong hoàng hôn, sơn dầu trên bố, 24"x 20", 2014


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Sen trong hoàng hôn, sơn dầu trên bố, 24"x 20", 2014