Saturday, October 14, 2017

154. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Thiên Kim, sơn dầu trên bố, 18"x 24", thực hiện tháng 10.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Thiên Kim, sơn dầu trên bố, 18"x 24", thực hiện tháng 10.2017


Tranh (chưa hoàn tất) và người, photo by PCH, Virginia, October 7, 2017


Họa sĩ và nhân vật, photo by PCH, Virginia, October 7, 2017
_________________________________________
Xem thêm tranh Trương Vũ
theo đường dẫn dưới đây:
T R AN H  T R Ư Ơ N G  V Ũ