Saturday, October 14, 2017

157. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mùa thu quanh đây, sơn dầu trên bố, tháng 9.2017


Tranh
đinh trường chinh

Mùa thu quanh đây, sơn dầu trên bố, tháng 9.2017