Saturday, October 21, 2017

171. CHÂN DUNG TRƯƠNG VŨ – Photo by Phạm Cao Hoàng – Virginia, 17.10.2017

CHÂN DUNG TRƯƠNG VŨ – Photo by Phạm Cao Hoàng – Virginia, 17.10.2017