Monday, October 23, 2017

173. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Cỏ hồng, sơn dầu trên bố, tháng 8.2017


tranh
đinh trường chinh

Cỏ hồng, sơn dầu trên bố, tháng 8.2017