Thursday, October 26, 2017

179. Tranh TRƯƠNG VŨ: CẢM HỨNG ĐẦU THU, sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện tháng 9.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

CẢM HỨNG ĐẦU THU, sơn dầu trên bố, 30" X 24",  thực hiện tháng 9.2017