Saturday, December 2, 2017

234. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai, sơn dầu trên bố, 18" X 24", thực hiện tháng 10.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai, sơn dầu trên bố,  18" X 24", thực hiện tháng 10.2017


Họa sĩ và nhân vật, photo by PCH, Virginia, October 15, 2017