Monday, December 4, 2017

240. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, sơn dầu trên bố, tháng 11.2017


tranh
đinh trường chinh

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, sơn dầu trên bố, tháng 11.2017