Wednesday, December 6, 2017

244. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Giáng Sinh trắng, cội tim già

Tuyết ở Scibilia - Photo by PCH, 2016