Wednesday, December 13, 2017

257. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Dấu biển

Biển Nha Trang - Nguồn: http://zonitrip.com


tặng Trương Vũ

suy tư bỏ mặc dung hờ
cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy
biển về mằn mặn hai vai
em nơi châu lục
tôi ngoài chân sương
muối đã ăn. đậm. thiên trường
thì đêm trắng mắt còn vương mật đồ
đố thai nằm duyên ở mô
mầu vin câu chữ duyệt tờ hoa râm
ôi linh xưa như trăng rằm
điểm lân thầm chú
vệt bầm ngây sơ
nghìn năm bụi nhớ lưng bờ
biển đâu còn lận sóng xô nghìn trùng

hoàng xuân sơn
23 nov. 2017