Thursday, December 14, 2017

259.Tranh ĐINH CƯỜNG Góc phố Croix Nivert, sơn dầu trên giấy plast, 18" x 19", 2013


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Góc phố Croix Nivert, sơn dầu trên giấy plast, 18" x 19",  2013