Sunday, December 17, 2017

269. Tranh ĐINH CƯỜNG Để nhớ nhà thờ Dran, mảnh bố tải dán trên giấy plast sơn dầu, 20" x 22", 7.2013


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Để nhớ nhà thờ Dran, mảnh bố tải dán trên giấy plast sơn dầu, 20" x 22", 7.2013